Karpiai

Metinukai: vid.sv. 15-100 gr. 6 Eur/kg
Dvivasariai: vid.sv. 200-800 gr. 5 Eur/kg
Trivasariai: vid.sv. 1300-3000 gr. 3 Eur/kg

Amūrai

Metinukai: vid.sv. 10-20 gr. 30 Eur/kg

Margeji plačiakakčiai

Metinukai: vid.sv. 10-20 gr. 30 Eur/kg