Karpiai

Metinukai: vid.sv. 15-30 gr. 8 €/KG
  Dvimečiai: vid.sv. 150-300 gr. 7 €/KG
 Trimečiai: vid.sv. 1200-3000 gr. 5 €/KG

Amūrai

Dvimečiai: vid.sv. 150-300 gr. 20 €/KG